Deeltijdschakelklassen Enschede

In de gemeente Enschede zijn in het schooljaar 2015-2016 op dertien verschillende scholen deeltijdschakelklassen gevestigd. Dit initiatief van de gemeente Enschede en de schoolbesturen Consent, st.Koe, SIMON en VCO-Oost Nederland is gericht op onderwijs aan leerlingen van groep 2 met een verminderde taalontwikkeling. Gedurende het schooljaar wordt samen met de groepsleerkracht een programma samengesteld om de ontwikkeling te stimuleren. De doelstelling van deeltijdschakelklassen: voorkomen dat talent verspild wordt doordat leerlingen alleen vanwege een taalachterstand niet het vervolgonderwijs kunnen volgen dat aansluit op hun mogelijkheden. Hierbij ligt de nadruk op een goede overgang van groep 2 naar groep 3.

Woordenschat

Om in groep 3 goed te kunnen leren lezen moet je veel woorden kennen. Elke dag leren we nieuwe woorden. Woorden die passen bij het thema of moeilijke woorden bij een prentenboek.

Begrijpend luisteren

Gedurende ieder thema staat er een prentenboek centraal. We leren de moeilijke woorden en lezen het boek. We doen ook veel spelletjes rondom het boek. Juf stelt ook veel vragen, die worden steeds moeilijker.

Klanken en letters

Elke week oefenen we met een klank van het Nederlands. We  leren hoe je de klank uitspreekt en wat je dan hoort. Met een spiegel kijken we naar onze mond. Wat gebeurt er als je de klank uitspreekt?

Zinsbouw

Op veel verschillende manieren oefenen we met goede zinnen maken. Aan de hand van een praatplaat of een vertelrondje over een onderwerp. We letten op de goede volgorde van de zin en de juiste vervoeging van de werkwoorden.

Fonemisch bewustzijn

Gedurende het schooljaar leren we rijmen, hoeveel woorden heeft de zin, letters, wat hoor je vooraan of juist achteraan. Allemaal belangrijk om straks te leren lezen.

Voorbereidend rekenen

Om te leren rekenen moeten we veel begrippen kennen bijv. veel en weinig, hoog en laag. We moeten ook kunnen tellen en de cijfers leren. We doen veel spelletjes om dat te oefenen. 

Spel en hoeken

Als we de woorden van het thema hebben geleerd, oefenen we in de hoeken hoe we de woorden moeten gebruiken. Wat zeg je als je klant bent in de winkel? En wat zeg je als je de kassière bent?

Coöperatieve werkvormen

In de kring wordt actief gewerkt. De betrokkenheid van de leerlingen is groot door de inzet van coöperatieve werkvormen en Speel je Wijsactiviteiten. Zien, horen en ervaren!

Start van het schooljaar.

Als een leerling geplaatst wordt komt de leerling 3 ochtenden naar de schakelklas gedurende het hele schooljaar. De periode tot de herfstvakantie gebruikt de schakelklasleerkracht om (samen met de moeder-groepleerkracht) al werkende de begin-situatie van de leerling in kaart te brengen. Samen bouwen ze het programma voor de leerling op. Het einddoel is om de leerling die vaardigheden en kennis mee te geven die nodig is voor een goede start in groep 3.

Programma en spelen.

Gedurende het schooljaar krijgt de leerling intensief taalonderwijs. Een belangrijke voorwaarde voor ons onderwijs is dat spel en spelen voorop staan. Onderwijs passend bij de leeftijd. De leerkrachten beschikken over een groot aantal werkvormen die passen bij kleuters. Daarnaast stimuleren zij de taal-ontwikkeling van de leerlingen gedurende het spel in de hoeken. Samen spelen in uitdagende hoeken verhoogt de taalontwikkeling.


Materialen.

Om het onderwijs in de deeltijdschakel-klassen vorm te geven worden er verschillende materialen ontwikkeld. Deze zijn beschikbaar gesteld voor leerkrachten die op zoek zijn naar materialen ter ondersteuning van hun onderwijs. Klik op onderstaande link.