Deeltijdschakelklassen Enschede

Gedurende het schooljaar 2022-2023 zijn ongeveer 150 leerlingen van 36 basisscholen binnen het arrangement deeltijdschakelklas geplaatst. Voor dit schooljaar betekent dat er binnen de 8 deeltijdschakelklassen (dts) ongeveer 94 leerlingen geplaatst kunnen worden. Daarnaast zijn er 4 ambulante co-teachers actief die de ondersteuningsvragen van de leerkrachten van de andere aangemelde leerlingen kunnen beantwoorden.

Dit initiatief van de gemeente Enschede en de Enschedese schoolbesturen is gericht op onderwijs aan leerlingen van groep 1 en 2 met een verminderde taalontwikkeling in de Nederlandse taal. Gedurende het schooljaar wordt samen met de groepsleerkracht een plan van aanpak opgesteld om de ontwikkeling te stimuleren. De accenten in het programma liggen op woordenschat, begrijpend luisteren, klanken, zinsbouw, fonemisch bewustzijn en voorbereidend rekenen. Er is veel aandacht voor spel en samenwerkend leren.

De doelstelling van de deeltijdschakelklassen is de leerling voldoende taalvaardig te maken voor een goede overgang van groep 2 naar groep 3.

Woordenschat
Om in groep 3 goed te kunnen leren lezen moet je veel woorden kennen. Elke dag worden er nieuwe woorden geleerd. Woorden die passen bij het thema of moeilijke woorden bij een prentenboek.

Begrijpend luisterenGedurende ieder thema staat er één prentenboek centraal. Vooraf worden de moeilijke woorden uit het boek aangeleerd en daarna wordt het boek voorgelezen. De leerkracht stelt vragen op verschillende denkniveaus. Er worden spelactiviteiten gedaan en een verteltafel ingericht passend bij het prentenboek.

Voorbereidend rekenenTer voorbereiding op het rekenen is het van belang dat de leerlingen rekenbegrippen beheersen. Daarbij kun je denken aan begrippen als veel en weinig, hoog en laag, meer en minder. Ook tellen en het herkennen van de cijfers zijn van belang. Spelenderwijs wordt de rekenvaardigheid geoefend.
ZinsbouwWekelijks wordt er geoefend met het maken van goede zinnen, waarbij er een opbouw is van korte zinnen naar langere zinnen.

Aan de hand van een praatplaat of een vertelronde over een onderwerp. Er wordt gelet op de goede volgorde van de zin en de juiste vervoeging van de werkwoorden.

Fonemisch bewustzijn


Gedurende het schooljaar wordt er onder andere geoefend met rijmen, hoeveel woorden heeft de zin, welke klank hoor je vooraan of achteraan in een woord.

Dit zijn vaardigheden ter voorbereiding op het leesproces in groep 3.

Klanken


Elke week wordt er in de deeltijdschakelklas een klank aangeboden uit het Nederlands. De leerlingen leren hoe je de klank uitspreekt en wat je dan hoort. Met een spiegel wordt er naar de stand van de mond gekeken.

Spel in de hoeken


Tijdens spel in de hoeken worden de aangeleerde woorden toegepast. Daarbij is er aandacht voor rollenspel en omgangsvormen.


Coöperatieve leerstrategieënIn de kring wordt actief gewerkt. De betrokkenheid van de leerlingen is groot door de inzet van coöperatieve werkvormen. Hiermee wordt het samenwerkend leren bevorderd en de taalvaardigheid gestimuleerd.