Deeltijdschakelklassen Enschede   

Gedurende het schooljaar 2023-2024 zijn ongeveer 150 leerlingen van 36 basisscholen binnen het arrangement deeltijdschakelklas geplaatst. Voor dit schooljaar betekent dat er binnen de 8 deeltijdschakelklassen (DTS) ongeveer 94 leerlingen geplaatst zijn. Daarnaast zijn er 4 ambulant co-teachers NT2 actief, die de ondersteuningsvragen van de leerkrachten van de aangemelde leerlingen kunnen beantwoorden, die niet in een deeltijdschakelklas geplaatst zijn (ambulante co-teaching NT2).

Dit initiatief van de gemeente Enschede en de Enschedese schoolbesturen is gericht op onderwijs aan leerlingen van groep 1 en 2 met een verminderde taalontwikkeling in de Nederlandse taal. Gedurende het schooljaar wordt samen met de groepsleerkracht een plan van aanpak opgesteld om de ontwikkeling te stimuleren. De accenten in het programma liggen op woordenschat, begrijpend luisteren, klanken, zinsbouw, fonemisch bewustzijn en voorbereidend rekenen. Er is veel aandacht voor spel en samenwerkend leren.

De doelstelling van de deeltijdschakelklassen is de leerling voldoende taalvaardig te maken voor een goede overgang van groep 2 naar groep 3.

Woordenschat

Om in groep 3 goed te kunnen leren lezen moet je veel woorden kennen. Elke dag worden er nieuwe woorden geleerd. Woorden die passen bij het thema of moeilijke woorden bij een prentenboek.

Begrijpend luisteren

Gedurende ieder thema staat er één prentenboek centraal. Vooraf worden de moeilijke woorden uit het boek aangeleerd en daarna wordt het boek voorgelezen. De leerkracht stelt vragen op verschillende denkniveaus. Er worden spelactiviteiten gedaan en een verteltafel ingericht passend bij het prentenboek.

Voorbereidend rekenen

Ter voorbereiding op het rekenen is het van belang dat de leerlingen rekenbegrippen beheersen. Daarbij kun je denken aan begrippen als veel en weinig, hoog en laag, meer en minder. Ook tellen en het herkennen van de cijfers zijn van belang. Spelenderwijs wordt de rekenvaardigheid geoefend.

Zinsbouw

Wekelijks wordt er geoefend met het maken van goede zinnen, waarbij er een opbouw is van korte zinnen naar langere zinnen.

Aan de hand van een praatplaat of een vertelronde over een onderwerp wordt er gelet op de goede volgorde van de zin en de juiste vervoeging van de werkwoorden.

Fonemisch bewustzijn

Gedurende het schooljaar wordt er onder andere geoefend met rijmen, hoeveel woorden heeft de zin, welke klank hoor je vooraan of achteraan in een woord.

Dit zijn vaardigheden ter voorbereiding op het leesproces in groep 3.

Klanken

Elke week wordt er in de deeltijdschakelklas een klank aangeboden uit het Nederlands. De leerlingen leren hoe je de klank uitspreekt en wat je dan hoort. Met een spiegel wordt er naar de stand van de mond gekeken.

Spel in de hoeken

Tijdens spel in de hoeken worden de aangeleerde woorden toegepast. Daarbij is er aandacht voor rollenspel en omgangsvormen.


Coöperatieve leerstrategieën

In de kring wordt actief gewerkt. De betrokkenheid van de leerlingen is groot door de inzet van coöperatieve werkvormen. Hiermee wordt het samenwerkend leren bevorderd en de taalvaardigheid gestimuleerd.